Giải câu 6 bài 17: Silic và hợp chất của silic

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 79 /SGK)

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc).

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Bài làm:

nH2 = 13,44/22,4= 0,6 mol

PTHH Si + 2NaOH + 2H2O → Na2SiO3 + 2H2

P/ư 0,3 0,6

Tư phương trình phản ứng =>nSi = 0,3 mol

=>Phần trăm khối lượng Si trong hỗn hợp ban đầu là:

%mSi = (0,3.28/20) . 100% = 42%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021