Giải câu 5 bài 19 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 86 /SGK)

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.

Bài làm:

Gọi số mol của CO và H2 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x, y mol

28x + 2y = 6,8 (g) (*)

PTHH :

2CO + O2 →(to) 2CO2 (1)

x x/2 x

2H2 + O2 →(to) 2H2O (2)

y y/2 y

Ta có nO2 = x/2 + y/2 =8,96/22,4 = 0,4 mol (**)

Từ phương trình (*) và (**) => x = 0,2 mol và y = 0,6 mol

Phần trăm theo thể tích

%H2 = (0,6/0,8).100% = 75%

%CO = 100 - 75 = 25%

Phần trăm khối lượng

%mH2 = (0,6.2/6,8).100% = 17,6%

%mCO = 100 – 17,6 = 82,4%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021