Giải bài 33 Luyện tập : Ankin sgk Hóa học 11 trang 146

  • 1 Đánh giá

Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài Luyện tập : Ankin trang 146 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Những điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chất hóa học của anken và ankin.

Anken

Ankin

CT chung

CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n-2 (n ≥ 2)

Cấu Tạo

Giống

-Hidrocacbon không no, mạch hở

-Có đp mạch cacbon và đp vị trí lk bội

Khác

-Có 1liên kết đôi

-Có đồng phân hình học

-Có 1liên kết ba

-Không có đồng phân hình học

TCHH

Giống

-Cộng hidro

-Cộng brom (dd)

-Cộng HX theo quy tắc Maccopnhicop

-Làm mất màu dd KMnO4

Khác

Không có pư thế bằng ion kim loại

Ank-1-in có pư thế bằng ion kim loại


2. Sự chyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken, ankin

Giải bài 32 Luyện tập : Ankin - sgk Hóa học 11 trang 146

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 147 sgk hóa 11

Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 147 sgk hóa 11

Viết phương trình phản ứng hoá học của phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau:

CH4 C2H2 C4H4 C4H6 Cao su buna

(polibutađien hay còn gọi là cao su buna)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 147 sgk hóa 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau:

a) 1,2-đicloetan

b) 1,1-đicloetan

c) 1,2-đibrometen

d) Buta-1,3-đien

e) 1,1,2-tribrometan

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 147 sgk hóa 11

Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 147 sgk hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hiđrocacbon X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3-CH=CH2 ; B. CH≡CH

C. CH3-C≡CH ; D. CH2=CH-C≡CH

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 147 sgk hóa 11

Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau?

A. 3 ; B. 4

C. 2 ; D. 5

Hãy chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 33 Luyện tập : Ankin


  • 48 lượt xem
Chủ đề liên quan