KNO3 là chất điện li mạnh hay yếu Viết phương trình điện li của chất KNO3

Nội dung
  • 2 Đánh giá

KhoaHoc.com.vn mời các bạn tham khảo bài viết để có câu trả lời cho câu KNO3 là chất điện li mạnh hay yếu đồng thời biết cách viết phương trình điện li KNO3.

1. KNO3 là chất điện li mạnh hay yếu?

KNO­3 là chất điện li mạnh.

Giải thích

- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

- Tính chất của KNO3 là: có tính oxy hóa rất cao và chúng bị nhiệt phân để tạo thành kali Nitrít và Oxi với phương trình: KNO3 → KNO2 + O2 (Điều kiện để xảy ra phản ứng đó là nhiệt độ cao).

- Quá trình điện li của KNO3 là một chiều nên khi tính toán số mol , nồng độ mol ta tính như phản ứng một chiều

- Chất điện li mạnh thường là axit mạnh, bazơ kiềm, kiềm thổ hay còn gọi là những bazơ tan, muối tan tốt như: Na2CO3, KCl, KNO3

- Vì vậy, KNO3 là chất điện li mạnh.

2. Viết phương trình điện li KNO3

KNO3→ 2K+ + NO3-

Chủ đề liên quan