Giải thí nghiệm 4 bài thực hành số 5: Phân biệt etanol. phenol, glixerol sgk Hóa học 11 trang 196

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol. phenol, glixerol

  • Phân biệt mỗi ống nghiệm riêng biệt và giải thích bằng phương trình hóa học.

Bài làm:

Hoá chất:

  • dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ không dán nhãn.

Cách tiến hành

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

Hóa chất

Thuốc thử

Etanol

Phenol

Glixerol

Dung dịch nước brom

KHT

↓Trắng (1)

KHT

Cu(OH)2

KHT

Tạo dung dịch xanh lam thẫm

(2


PTHH:

(1) Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

(2) : 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021