Giải câu 4 bài 25: Ankan sgk Hóa học 11 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 116 sgk hóa 11

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế .

B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Bài làm:

Đáp án D

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do:

  • Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt: phản ứng tạo ra khí cacbonic.
  • Có nhiều trong tự nhiên: các ankan là thành phần chính của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021