Giải câu 3 bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon sgk trang 172

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 172 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan etilen \(\overset{(2)}{\rightarrow}\) politilen.

b) Metan axetilen \(\overset{(2)}{\rightarrow}\) vinylaxetilen \(\overset{(3)}{\rightarrow}\) butanđien \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) polibutađien.

c) Benzen → brombenzen.

Bài làm:

a) Ta chuyển thành sơ đồ về dạng công thức cấu tạo như sau:

C2H6 C2H4 (-CH2-CH2-)n

(1) C2H6 C2H4 + H2 (phản ứng tách hidro của ankan để tạo anken)

(2) nCH2 = CH2 (-CH2-CH2-)n (phản ứng trùng hợp của anken)

b) CH4 2CH ≡ CH \(\overset{(2)}{\rightarrow}\) CH2 = CH – C ≡ CH CH2 = CH – CH = CH2

(-CH2-CH=CH-CH2-)n.

(1) 2CH4 C2H2 + 3H2 (phản ứng điều chế C2H2 từ CH4)

(2) 2CH ≡ CH CH2 = CH – C ≡ CH (phản ứng đime hóa của CH ≡ CH)

(3) CH2 = CH – C ≡ CH + H2 →(to, Pd/PbCO3) CH2 = CH – CH = CH2 (phản ứng cộng H2 vào nối ba)

(4) nCH2 = CH – CH – CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n

c)

Giải bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon  - sgk trang 171

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021