Giải câu 5 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 45/SGK)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài làm:

Đáp án tham khảo

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) 2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

(4) Cu(OH)­2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 →(to) 2CuO + 4NO2↑ + O2

(6) CuO + H2 →(to) Cu + H2O

(7) Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021