Giải câu 6 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác sgk Hóa học 11 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 160 sgk hóa 11

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Benzen

Hexen

Toluen

Etilen

H2, xúc tác Ni

+

+

Br2 (dd)

Br2 có Fe, đun nóng

Dd KMnO4, nóng

HBr

H2O (xt H+)

Bài làm:

Benzen

Hexen

Toluen

Etilen

H2, xúc tác Ni

+

+

+

+

Br2 (dd)

+

+

Br2 có Fe, đun nóng

+

+

Dd KMnO4, nóng

+

+

+

HBr

+

+

+

H2O (xt H+)

+

+

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021