Giải câu 2 bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 91 /SGK)

Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Bài làm:

Phân tích định tính

  • Mục đich: Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử chất hữu cơ
  • Phương pháp: Để xác định định tính C và H, nung chất hữu cơ với CuO để chuyển C thành CO2, H thành H2O, rồi phát hiện CO2 bằng nước vôi trong và H2O bằng CuSO4 khan. Còn với N thì chuyển thành NH3 rồi nhận ra bằng giấy quỳ ẩm

Phân tích định lượng

  • Mục đích: Xác định hàm lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ
  • Phương pháp: Nung a gam chất hữu cơ (C, H, O, N) với CuO dư. Hấp thụ hơi H2O và CO2 lần lượt bằng bình đựng H2SO4 đặc dư và KOH đặc dư. Độ tăng khối lượng mỗi bình chính là khối lượng H2O và CO2 tương ứng. Khí N2 thoát ra được xác định thể tích (ở đktc). Từ mH2O, mCO2 và VN2 rút ra mC, mH, mN và mO rồi suy ra hàm lượng của C, H, N và O.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021