Giải câu 4 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

  • 1 Đánh giá

Bài 4. (Trang 14/SGK)

Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. axit
B. trung tính
C. kiềm
D. không xác định được

Bài làm:

Đáp án C

Ta có nồng độ H+: [H+] = 10-14/ 1,5. 10-5 =6,6.10-10M

=> [H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M vì vậy đây là môi trường kiềm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021