Giải câu 4 bài 12: Phân bón hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 58 /SGK)

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4: n(NH4)2 HPO4 = 1 : 1.

b) Tính khối lượng amophot thu được.

Bài làm:

Phương trình phản ứng:

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4 (1)

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2HPO4 (2)

Phương trình phản ứng tổng hợp:

2H3PO4 + 3NH3 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 (3)

P/ư 6000 9000 3000 3000

a. Từ phương trình (3) ta có:

Tổng số mol NH3 cần dùng = 1,5 số mol H3PO4 = 1,5.6.103 = 9000 (mol)

=> VNH3 (đktc) = 9000.22,4 = 201600 (lít)

b. Từ phương trình (3) ta có:

nNH4H2PO4 = n(NH4)2HPO4 = 0,5.nH3PO4 = 0,5.6.103 = 3000 (mol)

Khối lượng amophot thu được:

mNH4H2PO4 + m(NH4)2HPO4 = 3000.(115+132) = 741000(g) =741(kg)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021