Giải câu 6 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 102 SGK) Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Bài làm:

Các CTCT của C2H6O là:

CH3-CH2-OH; CH3 - O - CH3

Các CTCT của C3H6O là:

CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH - O - CH3;

bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Các CTCT của C4H10 là:

CH3-CH2-CH2-CH3; bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021