Giải câu 6 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 195 sgk hóa 11

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Bài làm:

a) Khi cho hỗn hợp tác dụng với Na:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 (1)

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 (2)

Khi cho hỗn hợp tác dụng với Br2:

C6H5OH + 3Br2 → Br3 C6H2OH + 3HBr (3)

b) Cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

=>nBr3C6H2OH = 19,86 : 331,0 = 0,06 (mol)

Từ pt (3) => nC6H5OH = nBr3C6H2OH = 0,06 (mol)

=>Trong hỗn hợp đầu: mphenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 g

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro:

=>nH2 = 3,36 : 22, 4 = 0,15 (mol) = nH2(1) + nH2(2)

Mà nH2(2) = ½ nphenol­ = 0,06 : 2 = 0,03 (mol)

=> nH2(1) = 0,12 (mol)

=> = 0,2400 mol

Trong hỗn hợp đầu: = 0,2400 . 46,0 = 11,05 g

=>%C2H5OH = .100% = 66,2%

=>%phenol = 100% - 66,2% = 33,8%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021