Giải câu 1 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 107 /SGK)

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O ;

b)C2H5Br;

c) CH2O2 ;

d) C6H5Br;

e) C6H6 ;

g) CH3COOH.

Bài làm:

Các chất là hiđrocacbon là C6H6

Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon là: CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021