Giải câu 6 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 107 /SGK)

Cho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

Bài làm:

Những cặp chất là đổng đẳng của nhau là:

C3H7OH và C4H9OH (ancol);

CH3 - О - C2H5 và C2H3 - О - C2H5 (ete).

Những cặp chất là đồng phân của nhau :

CH3-O-C2H5 và C3H7OH (cùng CTPT C3H8O)

C2H5-O-C2H5 và C4H9OH (cùng CTPT C4H10O).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021