Giải câu 6 bài 36 hoá 11: Hidrocacbon thơm sgk trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 162 sgk hóa 11

Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Bài làm:

Gọi CxHy là hidrocacbon
%C / 12 : %H / 1
= 92,3 / 12 : 7,7 / 1
= 7,6 : 7,7
= 1 : 1
Công thức đơn giản ( CH )n
Mà đề nói chất trên tác dụng được với dd Br2 ( không xúc tác )
=> Đó là Stiren C8H8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021