Giải câu 4 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 195 sgk hóa 11

Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Bài làm:

a) Đ. Vì phenol là có nhóm –OH đính trực tiếp vào vòng thơm nên C6H5- CH2-OH thuộc ancol thơm

b) Đ. Vì Ancol etylic, phenol, nước đều có liên kết hidro trong phân tử nên Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Đ. C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2 ; C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

d) Đ. Phenol có tính axit yếu nên tác dụng được với dung dịch NaOH tạo muối và nước nhưng không làm đổi màu quỳ tím:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

e) Đ. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

g) S. Đây là phản ứng giữa axit và bazo để tạo muối.

h) S. Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021