Giải câu 5 bài 36 hoá 11: Hidrocacbon thơm sgk trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 162 sgk hóa 11

Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên chất X.

Bài làm:

a) Tìm công thức phân tử X: Ankyl benzene: CnH2n-6

=> n = 7. Công thức phân tử X là C7H8.

b) Công thức cấu tạo của X:

Toluen

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021