Giải câu 5 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 20/SGK)

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3 + NaOH
b) NH4Cl + AgNO3
c) NaF + HCl
d) MgCl2 + KNO3
e) FeS (r) + HCl
g) HClO + KOH

Bài làm:

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4
Ion: 2Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- → 2Fe(OH)3↓+ 6Na+ + 3SO42-
Ion rút gọn: Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓
Ion: NH4 + Cl- + Ag+ + NO3- → NH4+ + NO3- + AgCl↓
Ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑
Ion: Na+ + F- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + HF↑
Ion rút gọn: F- + H+ → HF↑

d) Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑
Ion: FeS(r) + 2H+ + 2Cl- → Fe2+ + 2Cl- + H2S↑
Ion rút gọn: FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2O
Ion: HClO + K+ + OH- → K+ + CIO- + H2O
Ion rút gọn: HClO + OH- → CIO- + H2O.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021