Giải câu 2 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 53 /SGK)

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

Bài làm:

Giống nhau:

  • Chuyển màu chất chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng
  • Tác dụng với bazơ, oxit bazơ

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

  • Tác dụng với muối.

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2

Khác nhau

HNO3:

  • Là một axit mạnh

HNO3 → H+ + NO3-

  • Axit có tính oxi hóa mạnh

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

bài 11: Axit photphoric và muối photphat

H3PO4:

  • Là axit trung bình

bài 11: Axit photphoric và muối photphat

bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

  • Axit không có tính oxi hóa

3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021