Giải câu 4 bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 138 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết.

Bài làm:

Etan: CH3-CH3

1,2 – đicloetan: CH2Cl-CH2Cl =>điều chế từ phản ứng cộng của CH2=CH2 và Cl2

1,1 – đicloetan: CH3-CH2Cl =>Điều chế từ phản ứng thế của etan và Cl2.

Điều chế 1,2 – đicloetan:

CH3-CH3 →(to,xt,p) CH2=CH2 + H2

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2 – đicloetan)

Điều chế 1,1 – đicloetan

CH3-CH3 + Cl2 →(a/s) CH3 –CH2Cl (1,1 – đicloetan)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021