Giải câu 2 bài 2: Axit, bazơ, muối

  • 1 Đánh giá

Câu 2. Trang 10 - sgk hoá học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.
b) Bazơ mạnh : LiOH.
c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.
d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài làm:

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3 là chất điện li yếu , axit 2 nấc

b) Bazơ mạnh : LiOH là chất điện li mạnh

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS là các chất điện li mạnh

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2. là chất phân li được ra H+ và OH-

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021