Giải câu 5 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

  • 1 Đánh giá

Bài 5. (Trang 14/SGK)

Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài làm:

  • Với dung dịch HCl 0,1M:

HCl → H+ + Cl

0,1M 0,1M

⇒[H+] = 0,1M Vậy pH của dung dịch là: pH = -lg 0,1 = 1

  • Với dung dịch NaOH:

NaOH → Na+ + OH

0,01M 0,01M

=>[OH] = 0,01M =>[H+] = = 10-14/0,01 =10-12M

Vậy pH của dung dịch là :pH = -lg 10-12 = 12

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021