Giải câu 6 bài 41 hóa 11: Phenol sgk trang 193

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 193 sgk hóa 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Bài làm:

Điều chế phenol từ benzen theo sơ đồ sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

(1) Phản ứng thế H trong nhân thơm benzen:

C6H6 + Br2 →(Fe, to) C6H5Br + HBr

(2) Phản ứng thế halogen bằng NaOH:

C6H5Br + NaOH đặc →(to, p) C6H5ONa + HBr

(3) Phản thủy phân muối phenolat :

C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH↓ + NaHCO3

Điều chế stiren từ etylbenzen theo sơ đồ sau:

CH3CH2- C6H5 → CH3CHBr- C6H5 → CH2=CH-C6H5

(1) Thế Br2 của H trong nhóm thế -CH2-CH3:

CH3CH2- C6H5 + Br2 →(to) CH3CHBr- C6H5 + HBr

(2) Phản ứng tách dẫn xuất halogen :

CH3CHBr- C6H5 + KOH →(C2H5OH, to) CH2=CH-C6H5 + KBr + H2O

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021