Giải câu 5 bài 10: Photpho

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 50 SGK)

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

Bài làm:

Ta có: nP = 6,2/31 = 0,2 mol

a) PTHH

4P + 5O2 →(to) 2P2O5 (1)

Phản ứng 0,2 0,1

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O (2)

Phản ứng 0,1 0,4

b) Từ (1) và (2) =>nNaOH pư = 0,4 mol

=>mNaOH = 0,4.40 = 16g

Khối lưỡng dung dịch NaOH 32,0 % đã dùng là: 16/32% = 50,0 gam.

c) Từ phương trình (2) => nNa2HPO4 = 0,2 mol

=>mNa2HPO4 = 0,2. 142 = 28,4g

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

MddNa2HPO4 = mP2O5 + mddNaOH = 14,2 gam + 50,0 gam = 64,2 (g)

C% dd Na2HPO4 = (28,4/64,2) . 100% = 44,23 %

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021