Giải câu 6 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 23/sgk)

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây ?

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Bài làm:

Đáp án B.

Kết tủa màu vàng CdS chứng tỏ trong dung dịch đầu chứa Cd2+ và S2-

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021