Giải câu 2 bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 138 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa.

Bài làm:

CH2=CH2: có một liên kết đôi. CO2 và CH4

  • Sục lần lượt ba khí vào dung dịch brom, nếu thấy dung dịch brom nhạt màu là khí CH2=CH2.
  • 2 khí còn lại không có hiện tượng gì là CH4, CO2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Nâu đỏ không màu

  • 2 khí còn lại cho sục lần lượt vào dung dịch nước vôi trong, khí nào làm dung dịch Ca(OH)2 xuất hiện vẩn đục là CO2, không có hiện tượng gì là CH4­.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021