Giải câu 5 bài 30: Ankađien sgk Hóa học 11 trang 136

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 136 sgk hóa 11

Hợp chất nào sau đây cộng hợp với H2 tạo thành isopentan ?

A. CH2=CH-CH=CH-CH3

B. Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

C. CH2=CH-CH2-CH=CH2

D. Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

Bài làm:

Isopentan có công thức cấu tạo :

Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

Nên chất cộng hidro cũng cần có nhánh –CH3 và mạch chính có 4 cacbon.

Image body Show row weights File information	Operations File information	Operations  bai_30_c5.png (1.6 KB) Insert Alternate text Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133 This text will be used by screen readers, search engines, or when the image cannot be loaded. Remove  bai_30_c3_b.png (2.66 KB) Insert Alternate text Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133 This text will be used by screen readers, search engines, or when the image cannot be loaded. Remove  bai_30_c5_1.png (3.2 K

Vậy ta chọn đáp án B

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021