Giải câu 2 bài 36 hoá 11: Hidrocacbon thơm sgk trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 162 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluene và hex – 1 – in.

Bài làm:

Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex – 1 – in.

Dùng KMnO4 nhận được stiren ở điều kiện thường, nhân được toluene khi đun nóng.

Không có hiện tượng là benzen.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021