Giải câu 7 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác sgk Hóa học 11 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 160 sgk hóa 11

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.

Bài làm:

a) Khối lượng C6H5 – NO2 là 1,23 tấn.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021