Giải câu 2 bài 15: Cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 70 /SGK)

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2
B. C + 2CuO → 2Cu + CO2
C. 3C + 4Al → Al4C3
D. C + H2O → CO + H2

Bài làm:

Đáp án C

3C + 4Al → Al4C3

Trong phản ứng này C0 + 4e → C-4 =>C thể hiện tính oxi hóa

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021