Giải câu 2 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Bài 2. (Trang 20/SGK)

Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

Bài làm:

Do tạo thành chất điện li yếu hoặc khí.

  • Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O

Ví dụ: Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

  • Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2 vừa tạo thành chất điện li yếu là H2O

Ví dụ: Ca2CO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑+ H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021