Giải câu 4 Bài 8: Amoniac và muối amoni

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 38/SGK)

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Bài làm:

Lấy ở mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử

Cho từng mẫu tác dụng với dung dịch BaCl2

  • Mẫu nào thấy xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4 và (NH4)2SO4 (Nhóm I)

Ba2+ + SO42- → BaSO4

  • Mẫu nào không có hiện tượng gì: NH3 và NH4Cl (Nhóm II)

Cho từng mẫu của hai nhóm tác dụng với dung dịch NaOH

  • Nhóm I: Mẫu thấy sủi bọt khí là (NH4)2SO4 còn lại là Na2SO4
  • Nhóm II: Mẫu thấy sủi bọt khí là NH4Cl còn lại là NH3

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021