Giải câu 4 bài 7: Nitơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 31/SGK)

Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2 ?

Bài làm:

Trong phân tử NO: N có số oxi hóa +2

Trong phân tử NO2: N có số oxi hóa là +4

Trong phân tử NH3, NH4Cl, Mg3N2 : N có số oxi hóa là -3

Trong phân tử N2O nguyên tử N có số oxi hóa là +1

Trong phân tử N2O3 nguyên tử N có số oxi hóa là +3

Trong phân tử N2O5 nguyên tử N có số oxi hóa là +5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021