Giải câu 2 bài 41 hóa 11: Phenol sgk trang 193

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 193 sgk hóa 11

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Từ bezen điều chế 2,4,6-tribomphenol theo sơ đồ sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH → Br3C6H2OH

(1) Phản ứng thế H trong nhân thơm benzen:

C6H6 + Br2 →(Fe, to) C6H5Br + HBr

(2) Phản ứng thế halogen bằng NaOH:

C6H5Br + NaOH đặc →(to, p) C6H5ONa + HBr

(3) Phản thủy phân muối phenolat :

C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH↓ + NaHCO3

(4) Phản ứng thế H trong vòng thơm bằng Br2:

Giải bài 41 hóa 11: Phenol - sgk trang 189

Từ bezen điều chế 2,4,6-trinitrophenol theo sơ đồ sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH → (NO2)3C6H2OH

(1) Phản ứng thế H trong nhân thơm benzen:

C6H6 + Br2 →(Fe, to) C6H5Br + HBr

(2) Phản ứng thế halogen bằng NaOH:

C6H5Br + NaOH đặc →(to, p) C6H5ONa + HBr

(3) Phản thủy phân muối phenolat :

C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH↓ + NaHCO3

(4) Phản ứng thế H trong vòng thơm bằng HNO3

Giải bài 41 hóa 11: Phenol - sgk trang 189

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021