Giải câu 1 bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 61 /SGK)

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Bài làm:

Trong phân tử NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 nguyên tử N có số oxi hóa lần lượt là: -3; -3; +3; +5; -3.

Trong phân tử P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2 nguyên tử P có số oxi hóa lần lượt là: +3; +5; +5; +5; +5.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021