Giải câu 1 bài 16: Hợp chất của cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 75 /SGK)

Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO ? Viết các phương trình hóa học?

Bài làm:

Dẫn hỗn hợp khí quan dung dịch nước vôi trong CO2 được giữ lại

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Sau đó dẫn hỗn hợp khí thu được qua CuSO4 khan thì hơi nước được giữ lại ta thu được khí CO.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021