Giải câu 3 bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 91 /SGK)

Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài làm:

Ta có

nC = nCO2 = 0,672/ 22,4 = 0,03 (mol)

nH = 2nH2O = (0,72/18).2 = 0,08 (mol)

=>mO = 0,6 – 0,03.12 – 0,08.1 = 0,16 (g)

Phần trăm các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ A là

%C = (0,36/0,6) .100% = 60 %

%H = (0,08/ 0,6) . 100% = 13,3%

%O = 100 – 60 – 13,3 = 26,7%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021