Giải câu 5 bài 7: Nitơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 31/SGK)

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

Bài làm:

PTHH

Bài 7: Nitơ

Từ phương trình trên =>Thể tích N2 là: VN2 = ½ VNH3 = ½ 67,2 = 33,6 lít

Hiệu suất là 25% nên thực tế VN2 = 33,6/25% = 134,4 lít và VH2 = 403,2 lít

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021