Giải câu 3 bài 23: Phản ứng hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 105 /SGK)

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

bài 23: Phản ứng hữu cơ

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

Bài làm:

bài 23: Phản ứng hữu cơ => phản ứng cộng

bài 23: Phản ứng hữu cơ => phản ứng cộng

bài 23: Phản ứng hữu cơ =>phản ứng thế

bài 23: Phản ứng hữu cơ=> phản ứng cộng

bài 23: Phản ứng hữu cơ => phản ứng thế

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021