Giải câu 3 bài 36 hoá 11: Hidrocacbon thơm sgk trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 162 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Bài làm:

CH4 C2H2 C2H4

C2H2 → C6H6 C6H5Cl

C6H6 → C6H5NO2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021