Giải câu 7 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 107 /SGK)

Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

a) C2H6 + Cl2 →(đk: as) C2H5Cl + HCl

b) C4H8 + H2O →(đk: dd axit) C4H10O

c) C2H5Cl →(đk: dd NaOH/C2H5OH) C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH →(đk: xt, to) C2H5OC2H5 + H2O

Bài làm:

Các phản ứng thuộc phản ứng thế là:

a) C2H6 + Cl2 →(đk: as) C2H5Cl + HCl

Các phản ứng thuộc phản ứng cộng là:

b) C4H8 + H2O →(đk: dd axit) C4H10O

Các phản ứng thuộc phản ứng tách là:

c) C2H5Cl →(đk: dd NaOH/C2H5OH) C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH →(đk: xt, to) C2H5OC2H5 + H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021