Giải câu 3 bài 41 hóa 11: Phenol sgk trang 193

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 193 sgk hóa 11

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa họ c xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c) Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Bài làm:

a) Khi cho hỗn hợp A tác dụng với Na dư, cả phenol và etanol đều tác dụng:

Gọi số mol của phenol và etanol trong hỗn hợp A lần lượt là x và y (mol)

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑ (1)

x mol mol

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5OH + H2↑ (2)

y mol mol

b) Số mol H2 thu được là : nH2 = (mol)

mà nH2 = nH2(1) + nH2 (2) = + \(\frac{y}{2}\) = 0,1 (mol)

Hỗn hợp A có khối lượng là 14g => mhh A = mphenol + metanol = 94,0x + 46,0y = 14 (g)

Giải hệ phương trình:

=> \(\left\{\begin{matrix} x=0,100\\ y=0,100 \end{matrix}\right.\)

Trong hỗn hợp A:

mphenol = 94 . 0,1 = 9,4 (g)

%mphenol = . 100% = 67,1%;

%metanol = 100% - 67,1% = 32,9%

c) Khi cho hỗn hợp A tác dụng với HNO3 chỉ có phenol tác dụng:

Trong A chứa 0,1 mol phenol:

C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

0,1 0,1 (mol)

=>n(NO2)3C6H2OH = 0,1 (mol)

Khối lượng của 2,4,6- trinitrophenol là:

= 0,100 x 229 = 22,9 g

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021