Giải câu 1 bài 30: Ankađien sgk Hóa học 11 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 135 sgk hóa 11

Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8

Bài làm:

Khái niệm :

  • Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử.

Ví dụ: CH2=CH-CH=CH-CH3:

  • Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Ví dụ: CH2=CH-CH=CH2

Công thức cấu tạo của C4H6, C5H8

CTPT: C4H6 có các cấu tạo:

CH2=CH-CH=CH2 : buta-1,3-dien.

CTPT: C5H8 có các cấu tạo:

CH2=CH-CH=CH-CH3: penta-1,3-dien.

Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 1332-metylbuta-1,3-dien isopren.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021