Giải câu 5 bài 33 Luyện tập : Ankin sgk Hóa học 11 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 147 sgk hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hiđrocacbon X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3-CH=CH2 ; B. CH≡CH

C. CH3-C≡CH ; D. CH2=CH-C≡CH

Bài làm:

Ta có: nCO2 = = 0,3 (mol) ; nX = $\frac{2,24}{22,4}$= 0,1 (mol)

Gọi CTPT của X là CxHy

CXHy + O → xCO­2 + H2O

0,1 0,3 (mol)

Theo phương trình ta có: nCO2 : nX = 0,3 : 0,1 = 3 : 1

=> x = 3 => Trong phân tử X có 3C.

Mặt khác X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y => X là liên kết ba ở đầu mạch.

=> X là: CH3-C≡CH

Chọn đáp án C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021