Giải câu 5 bài 26: Xicloankan sgk Hóa học trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 121 sgk hóa 11

Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết rằng X tác dụng với H2 (xt Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm.

Bài làm:

Gọi xicloankan đơn vòng X là CnH2n (n≥3)

Do X có tỉ khối với khí N2 bằng 2,0 => MX = 2 . 28 = 56

Mặt khác ta có MX = 12n + 2n = 14n = 56=> n = 4

Vậy CTPT X: C4H8 ;

Do X phản ứng với H2 chỉ tạo ra một sản phẩm nên X không phải metylxiclopropan mà X là xiclobutan.

=>CTCT X : Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

Tính chất hóa học của X là:

1. Phản ứng thế với dung dịch brom:

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

2. Phản ứng cộng mở vòng với khí hidro

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

3. Phản ứng oxi hóa khử

C4H8 + 6O2 → 4CO2 + 4H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021