Giải câu 3 bài 16: Hợp chất của cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 75 /SGK)

Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

Bài làm:

Đáp án A

Phản ứng của khí CO và O2 là phản ứng tỏa nhiệt

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021