Giải câu 6 bài 16: Hợp chất của cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 75 /SGK)

Nung 52,65 g CaCO3 ở 10000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Bài làm:

nCaCO3 = 52,65/100 = 0,5265 (mol)

Nung CaCO3 ở 1000oC

PTHH CaCO3 →(to) CaO + CO2

0,5265 0,5265

Phản ứng có H = 95 % nên sô mol CO2 thực tế thu được:

nCO2 = 0,5265 * 95/100 = 0,5 mol

Ta có nNaOH = 0,5x 1,8 = 0,9 (mol)

=>nNaOH : nCO2 = 0,9: 0,4 => 1 < nNaOH : nCO2 < 2

=>Phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

x 2x x

CO2 + NaOH → NaHCO3 ­(2)

x y y

Gọi nNaHCO3 = x và nNa2CO3 = y

=>x + y = 0,5 và 2x + y = 0,9 =>x= 0,4 và y = 0,1 mol

Khối lượng các muối

mNaHCO3 = 84.0,1 = 8,4 (g)

mNa2CO3 = 106.0,4 = 42,4 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021