Giải câu 3 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 195 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri, natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Bài làm:

Phản ứng của ancol etylic:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

Phản ứng của phenol:

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021